SUI - Inițiativa de Utilizare în Siguranță a Produselor de Protecția Plantelor

Asociaţia Europeană a Industriei de Protecţia Plantelor (ECPA), în prezent CropLife Europe a început implementarea Iniţiativei de Utilizare în Siguranţă a Produselor de Protecţia Plantelor încă din anul 2002. În România, proiectul a fost demarat în septembrie 2010, la iniţiativa Asociaţiei Industriei de Protecţia Plantelor din România (AIPROM), cu sprijinul CropLife Europe, al autorităţilor şi cu consultarea altor parteneri cheie din cadrul industriei.

Scopul proiectului este protejarea sănătăţii producătorilor agricoli şi a mediului înconjurător prin îmbunătăţirea cunoaşterii principiilor corecte de folosire a produselor de protecţie a plantelor, a utilizării echipamentelor de protecţie certificate, a respectării regulilor de transport, depozitare şi aplicare.

Proiectul vine în sprijinul Directivei de Utilizare Durabilă a Produselor de Protecţia Plantelor – 2009/128/EC, ale cărei prevederi acoperă o zonă largă de acţiuni care vor fi incluse în Planul Naţional de Acţiune (NAP). Reglementările Directivei 128 vor fi implementate treptat de-a lungul unei perioade de 3 ani. Cele mai importante măsuri ce vor fi luate sunt legate de certificarea utilizatorilor, definirea utilizatorului profesionist de produse de protecţia plantelor, verificarea şi certificarea echipamentelor de protecţie şi bunele practici în aplicarea produselor de protecţie a plantelor.

Una dintre primele acţiuni ale proiectului a fost realizarea unui studiu de marketing la nivelul fermelor din România, urmat de o vizită pe teren pentru observarea în detaliu a situaţiei existente. Luând în considerare diferenţele dintre fermele din România privind nivelul tehnologic, s-au determinat punctele critice şi segmentele de fermieri unde ar trebui concentrat planul de acţiune al proiectului. În cadrul proiectului s-au stabilit 10 mesaje cheie, care pot fi considerate „coloana vertebrală” a comunicării către producătorii, distribuitorii şi utilizatorii de produse de protecţia plantelor.

Mesajele cheie sunt legate de domenii importante a întregului proces de utilizare a produselor şi anume: etichetarea produselor, utilizarea numai a produselor omologate şi din surse sigure, depozitarea şi transportul produselor, echipamentele de aplicare, echipamentul de protecţie şi nu în ultimul rând de tripla clătire şi predarea ambalajelor folosite, care sunt implementate în România prin programul SCAPA – Sistemul de colectare a ambalajelor de pesticide al AIPROM.


GHID DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiţi cu atenţie eticheta produsului înainte de utilizare!


Eticheta este documentul oficial care conţine informaţii utile privind identificarea produsului, spectrul de activitate, gradul de risc şi măsurile de siguranţă.

Citiţi cu atenţie şi urmaţi instrucţiunile privind utilizarea corectă a produselor de protecţia plantelor.

Citiţi eticheta fiecărui produs în parte: nu consideraţi să informaţiile înscrise pe etichete sunt aceleaşi pentru toate produsele.

Informaţiile obligatorii care trebuie menţionate pe eticheta unui produs de protecţia plantelor sunt prezentate în următoarele acte legislative: HG 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României; Hotărârea 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase; Hotărârea 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase. şi includ:

a) denumirea comercială a produsului de protecţie a plantelor,

b) numele şi adresa deţinătorului omologării precum şi numărul certificatului de omologare, şi dacă sunt diferite numele şi adresa persoanei juridice, responsabile pentru ambalarea şi etichetarea finală sau de etichetarea finală a produsului pe piaţă;

c) denumirea şi cantitatea fiecărei substanţe active, conform art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, trebuie să corespundă cu cea din lista conţinută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 200/2000, sau dacă nu este inclusă în aceasta să corespundă cu denumirea ISO dacă există sau, în caz contrar, cu denumirea conform IUPAC;

d) cantitatea netă de produs de protecţie a plantelor indicată în unităţi legale de măsură;

e) numărul de lot al produsului formulat sau o indicaţie ce permite identificarea acestuia;

f) indicarea naturii riscurilor particulare pentru om, animale sau mediu, sub formă de fraze tip;

g) măsurile de siguranţă ce trebuie luate pentru protejarea omului, animalelor sau mediului, sub formă de fraze tip;

h) tipul de acţiune exercitată de produs, de exemplu insecticid, erbicid, etc.

i) tipul de condiţionare, de exemplu : concentrat emulsionabil, pulberi solubile, etc.

j) utilizările pentru care produsul de protecţie a plantelor este omologat şi condiţiile agricole, fitosanitare şi de mediu specifice în care poate fi utilizat şi din care trebuie exclus;

k) instrucţiunile de folosire şi doza de aplicare pentru fiecare utilizare autorizată, exprimată în unităţi metrice;

l) dacă e necesar, timpul de pauză pentru fiecare utilizare între ultima aplicare şi:

  1. însămânţarea sau plantarea culturii de protejat,
  2. însămânţarea sau plantarea culturii ulterioare,
  3. accesul omului sau animalelor la cultura tratată,
  4. recoltare,
  5. utilizare sau consumare.

m) detalii privind fito-toxicitatea posibilă, susceptibilitatea soiurilor şi orice alte efecte secundare directe sau indirecte nefavorabile, asupra plantelor sau asupra produselor de origine vegetală, împreună cu intervalele care trebuie respectate între tratamente şi semănatul sau plantatul culturii în cauză sau culturii ulterioare.


n) fraza „Citeşte instrucţiunile alăturate înaintea utilizarii” în cazul în care produsul este însoţit de instrucţiuni de utilizare conform alin. (2);

o) instrucţiuni pentru eliminarea în siguranţă a produsului de protecţie a plantelor şi a ambalajului său;

p) data de expirare în condiţii normale de depozitare când perioada de valabilitate a produsului este mai mică de doi ani;

q) fără a aduce atingere prevederilor alin. a)-p) şi frazelor tip pentru măsurile de siguranţă, pe etichetă se va inscripţiona următoarea frază: « Pentru a evita riscurile pentru om şi mediu înconjurător se vor respecta instrucţiunile de utilizare »


Folosiţi numai produse de protecţie a plantelor omologate în România şi provenite din surse autorizate!

Folosiţi produsele de protecţia plantelor doar pentru culturile şi la dozele omologate!

Nu folosiţi produse de protecţie a plantelor neomologate în România sau procurate din surse neautorizate. Acestea vă pun în pericol sănătatea şi afacerea dumneavoastră.


Depozitaţi produsele de protecţia plantelor în spaţii destinate doar acestui scop!

Depozitaţi produsele de protecţia plantelor în ambalajele originale, închise etanş, în spaţii separate de produsele alimentare, băuturi sau hrană pentru animale, în condiţiile de umiditate şi temperatură indicate pe etichetă.

Păstraţi în depozit o trusă şi un ghid de prim ajutor, precum şi numerele de telefon pentru situaţiile de urgenţă .

Transportaţi produsele de protecţia plantelor în ambalajele lor originale, cu eticheta vizibilă, în cutii securizate, ferite de intemperii şi căldură.

Depozitarea în condiţii de siguranţă a produselor de protecţia plantelor în ferme, exploatări forestiere sau locaţii ale companiilor care se ocupă de aplicarea substanţelor este esenţială în prevenirea contaminării operatorilor şi mediului înconjurător. Necesitatea garantării că produsele fitosanitare sunt depozitate în condiţii corespunzătoare de siguranţă şi igienă a dus la reglementări prin legislaţie. Depozitele de pesticide se autorizează în conformitate cu Legea Mediului - Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, lege republicată şi cu prevederile Legii nr. 200/1998 privind sănătatea publică. Autorizarea depozitelor de pesticide se face numai după realizarea unor studii de impact asupra mediului, cu evidenţierea riscurilor asupra componentelor de mediu şi a managementului acestor riscuri, şi după completarea bilanţurilor de mediu.

Construcţia depozitului

Un depozit de produse fitosanitare trebuie să fie destinat în exclusivitate acestui scop şi trebuie să fie izolat de alte edificii, la o distanţă de minim 10 metri. Atunci când nu există această posibilitate, pereţii care separă depozitul de alte clădiri trebuie să fie suficient de solizi şi să nu permită niciun fel de comunicare internă cu alte structuri. 

Locaţia construcţiei trebuie să fie la o distanţă de cel puţin 10 metri faţă de cursuri de apă, puţuri, şanţuri de scurgere sau izvoare şi să nu fie niciodată situată în zone cu pante abrupte sau cu risc de inundare. Depozitul trebuie întotdeauna construit deasupra nivelului solului, pivniţele nefiind corespunzătoare pentru depozitarea produselor de protecţia plantelor.

Materialele folosite în construcţia depozitelor pot fi variate, dar trebuie să fie robuste, ignifuge şi uşor de curăţat, fiind recomandate betonul, cărămida şi piatra. Podeaua trebuie să fie impermeabilă la lichide, iar tavanul, pe lângă proprietatea de a fi neinflamabil, trebuie să asigure o izolare termică suficientă pentru a împiedica temperaturi extreme în interiorul depozitului. Acest aspect, asociat cu o ventilaţie eficientă, obţinută de obicei prin deschideri în părţile superioare şi inferioare ale pereţilor, va asigura înnoirea adecvată a aerului din interiorul depozitului.

În anumite circumstanţe, în ciuda unei ventilaţii bune, din cauza proprietăţilor substanţelor depozitate, nu se poate menţine depozitul complet lipsit de mirosuri, dar acest lucru nu înseamnă că aerul din depozit prezintă vreun risc pentru sănătatea umană.

Un aspect important care trebuie luat în calcul la construcţia depozitului este capacitatea sa de a reţine orice scurgeri sau apă rezultată din stingerea incendiilor. Soluţiile posibile vor depinde de condiţiile locale, dar în majoritatea cazurilor, pentru ferme, construirea podelei cu câţiva centimetri mai jos de nivelul solului reprezintă o soluţie bună. În alte cazuri se preferă construirea unui bazin de retenţie, prin impermeabilizarea podelei şi a zonelor inferioare ale pereţilor şi construirea de rampe la uşi pentru a preveni pierderea lichidului în exterior. Bazinul de retenţie trebuie să aibă o capacitate de 110% din volumul lichidelor depozitate.

Iluminarea trebuie să fie suficientă pentru a permite citirea etichetelor produselor fără dificultate. Dacă există rafturi în depozit, ele trebuie făcute din materiale care pot fi spălate, neabsorbante şi neinflamabile.

Reguli de depozitare

Produsele de protecţia plantelor trebuie depozitate având în vedere menţinerea calităţii lor şi garantarea siguranţei persoanelor care au acces la ele. Produsele trebuie păstrate exclusiv în ambalajele lor originale şi într-o poziţie care să le permită să fie uşor identificate prin citirea etichetelor. Trebuie subliniat că se pot depozita şi utiliza doar produse omologate în România. Trebuie depozitate doar cantităţile necesare care vor fi folosite în scopul de protecţia plantelor în cadrul exploataţiei agricole, iar cel mai vechi produs din depozit va fi folosit primul, după principiul: ”primul intrat, primul ieşit”.

Produsele solide trebuie depozitate pe rafturi deasupra produselor lichide. În acest fel, nu există posibilitatea de deteriorare a produselor solide în cazul unei scurgeri.

Depozitul de produse de protecţia plantelor trebuie folosit şi în păstrarea tuturor uneltelor folosite în măsurarea şi cântărirea produselor, ca instrumente de măsură, găleţi etc, care trebuie să fie curăţate înainte de depozitare. Depozitul este de asemenea locul ideal pentru păstrarea deşeurilor de ambalajele, în saci special destinaţi acestui scop, pentru predarea ulterioară către sistemul de colectare a ambalajelor (SCAPA).

Dacă în cadrul exploataţiei agricole există şi seminţe tratate cu produse de protecţia plantelor, acestea pot fi păstrate în acelaşi depozit până la semănare, evitând în acest fel contactul animalelor cu ele.

Igienă şi siguranţă

Accesul la produsele de protecţia plantelor trebuie întotdeauna restricţionat. Doar persoanelor pregătite să manipuleze acest tip de produse trebuie să li se permită accesul în depozit, trebuind să o facă pentru un timp scurt. De asemenea, trebuie să se găsească afişate la intrare semne tipărite clar, vizibile din exterior şi indicând că este vorba de un depozit de produse de protecţia plantelor. Intrările depozitului trebuie încuiate şi marcate cu următoarele semne de siguranţă: “accesul interzis”, “focul deschis interzis” și “fumatul interzis”. Ferestrele depozitului trebuie să fie asigurate, pentru a preveni eventualele intruziuni.

Nu trebuie să existe în depozit potenţiale surse de incendiu, iar instalaţia electrică trebuie să se afle în stare bună, fără improvizaţii sau intervenţii neautorizate.

Este esenţial ca depozitele să fie păstrate curate şi ordonate, şi ca persoanele care au acces în aceste facilităţi să cunoască normele de siguranţă şi igienă ce trebuie respectate. Igiena şi folosirea echipamentului individual de protecţie (EIP) sunt esenţiale pentru toţi cei care intră în contact cu PPP, dar locul unde este ţinut EIP sau unde se află instalaţiile de igienă nu trebuie să fie în acelaşi compartiment cu cel utilizat pentru depozitarea produselor de protecţia plantelor. Întotdeauna când operatorul îmbracă echipamentul individual de protecţie în încăperea în care este păstrat, aceasta trebuie să aibă un compartiment separat sau vestiar pentru păstrarea hainelor de zi cu zi.

De asemenea, este recomandată existenţa unui extinctor cu pulbere chimică. Depozitul trebuie echipat cu echipament de intervenţie în caz de scurgeri, ca nisip, saci de plastic groşi, găleţi, perie şi mătură.

Curăţarea scurgerilor într-un depozit de PPP trebuie făcută cu grijă: măsura imediată este de limitare a scurgerii şi ventilare a depozitului; abia apoi se va înlătura produsul scurs şi se va curăţa locaţia. Atunci când produsul vărsat este solid, poate fi folosit un aspirator industrial cu filtru, sau, dacă acesta nu este disponibil, împrăştiaţi nisip fin pe locul scurgerii şi folosiţi peria şi mătura pentru a înlătura produsul. În cazul în care produsul vărsat e lichid, se va utiliza nisip fin pentru a îl absorbi şi colecta. Substanţele rezultate după scurgere vor fi păstrate în saci de plastic pentru eliminarea ulterioară.

Lista de verificare

Siguranţa e fundamentală în depozitarea produselor de protecţia plantelor. Vă recomandăm folosirea următoarei liste de verificare, care cuprinde condiţiile esenţiale pe care trebuie să le îndeplinească un depozit. Dacă răspunsul la vreuna dintre aceste întrebări este “NU”, punctul respectiv trebuie corectat.


Reglaţi şi menţineţi în bună stare de funcţionare echipamentul de stropit!

Verificaţi şi calibraţi echipamentele de aplicare cel puţin o dată pe sezon pentru a asigura efectuarea unui tratament corect şi eficient.

Verificaţi volumul de soluţie, tipul duzelor şi uniformitatea debitului duzelor.

Curăţaţi echipamentul de stropit imediat după utilizare.

Faceţi verificările mecanice şi funcţionale necesare pentru a vă asigura că echipamentul de stropit se află în condiţii bune de funcţionare.

Folosirea echipamentului de aplicare indicat în recomandările de utilizare ale PPP este o condiţie de bază pentru succesul tratamentului. De asemenea, este necesar să citiţi cu atenţie indicaţiile producătorului şi să verificaţi dacă produsul respectiv se potriveşte cerinţelor dumneavoastră privind cultura care trebuie tratată, suprafaţa şi stadiul de creştere al culturii, boala sau dăunătorii care trebuie controlaţi.

Indiferent de echipamentul de stropit folosit, este esenţial ca acesta să fie calibrat şi întreţinut corespunzător.

Calibrarea echipamentului

Calibrarea echipamentului de aplicare este esenţială pentru eficacitatea tratamentului de protecţia plantelor. Procedura de calibrare este explicată în detaliu pe site-ul CropLife Europe.

Beneficiile unei calibrări corecte sunt economia pentru agricultor, tratamentul eficient şi impactul minim asupra mediului înconjurător prin contaminarea solului sau scurgeri. Calibrarea unui aparat înseamnă a vă asigura că pulverizarea va fi uniformă, la dozajul indicat. Operaţiunile pe care calibrarea le implică sunt:

Beneficiile unei calibrări corecte sunt economia pentru agricultor, tratamentul eficient şi impactul minim asupra mediului înconjurător prin contaminarea solului sau scurgeri. Calibrarea unui aparat înseamnă a vă asigura că pulverizarea va fi uniformă, la dozajul indicat. Operaţiunile pe care calibrarea le implică sunt:

Asiguraţi-vă că echipamentul pentru aplicare funcţionează perfect (nu există tuburi care curg sau duze blocate);

Măsuraţi debitele;

Potriviţi echipamentul conform debitelor dorite;

Calculaţi cantitatea de produs care trebuie adăugată în bazinul de pulverizare;

Verificaţi funcţionarea corectă a manometrului;

Asiguraţi-vă că filtrele sunt curate.

Calibrarea trebuie făcută cel puţin o dată pe an, dar şi oricând intervin schimbări în echipament sau în procesul de tratare. Calibrarea corectă a echipamentului poate evita sau măcar reduce semnificativ surplusul de soluţie la finalul tratamentului de protecţia plantelor.

Folosirea tractoarelor cu cabină închisă

Tractorul echipat cu cabină închisă reduce în mare măsură expunerea operatorului.

Echipamentul de aplicat trebuie selectat în funcţie de caracteristicile câmpului (zonă, topografie, cultură, spaţierea între plante, etc.), astfel încât să producă randament maxim la un cost minim. Un tractor reprezintă o investiţie mare, motiv pentru care e important să producă beneficii maxime.

Ori de câte ori este posibil, se recomandă folosirea tractoarelor cu cabină închisă. Investiţia suplimentară este compensată în mare măsură de siguranţa şi confortul sporite ale operatorului.

Studiile făcute în diferite ţări au arătat că folosirea unui tractor cu cabină închisă poate reduce expunerea operatorului de până la 10 ori, protejându-l de factorii exteriori (agenţi atmosferici, nori de pulverizare, etc.). Cabinele închise trebuie aprobate şi certificate şi trebuie să îndeplinească standardele minime. Conformitatea cu standardele trebuie afişată pe o plăcuţă care să indice organismul notificat OECD sau EC care a efectuat testele.

Precauţii la folosirea unui tractor

Tractorul este un vehicul care trebuie operat cu maximum de grijă şi potrivit instrucţiunilor producătorului său. Ca exemplu, vă oferim câteva recomandări generale pentru utilizarea în siguranţă a tractorului:

Informaţi-vă asupra modului de funcţionare al tractorului, înainte de a-l utiliza;

Preveniţi răsturnarea tractorului pe pante abrupte sau în curbe strânse;

Nu cuplaţi echipamente care sunt prea grele pentru puterea tractorului;

Nu lucraţi excesiv;

Următoarele reguli trebuie luate în considerare la pulverizarea folosind tractorul:

Atunci când utilizaţi un tractor cu cabină închisă, trebuie să aveţi la îndemână în cabină mănuşi curate, pentru situaţia în care este necesar să reparaţi echipamentul de stropire (ex. să desfundaţi duzele);

Închideţi duzele pulverizatorului atunci când întoarceţi tractorul la capăt de rând;

Evitaţi ca soluţia să ajungă în alte zone decât cultura care trebuie tratată. Aveţi grijă mai ales în ceea ce priveşte contaminarea cursurilor de apă sau izvoarelor şi lăsaţi o zona netratată în jurul lor (zonă tampon);

În situaţia în care soluţia ajunge în alte zone, verificaţi de ce s-a întâmplat asta şi corectaţi situaţia. Motivele pot fi:

Vânt prea puternic;

Presiune prea mare în timpul aplicării;

Duze nepotrivite pentru tipul de tratament;

Lancele sunt poziţionate prea sus. Corectaţi situaţia. Motivele pot fi:

Întreţinerea şi curăţarea echipamentului de aplicare;

Regula de bază pentru întreţinerea şi curăţarea echipamentului de aplicare este simplă şi practică:

“Curăţaţi şi verificaţi echipamentul de aplicare la finalul fiecărei zile de lucru, lăsându-l pregătit pentru următorul tratament.”

Echipamentul folosit în aplicare trebuie curăţat imediat după fiecare aplicare. Apa folosită în spălare trebuie pulverizată în zone nelocuite, pe plante care nu vor fi folosite pentru consumul uman sau animal şi departe de izvoare, puţuri sau cursuri de apă.

Echipamentul trebuie păstrat conform indicaţiilor producătorului. O atenţie specială trebuie acordată în timpul perioadelor lungi, în care echipamentul nu este folosit. Din cauza condiţiilor climatice din România, majoritatea echipamentului de aplicare nu e folosit în timpul iernii, motiv pentru care o întreţinere mai amănunţită este necesară la sfârşitul verii/toamnei.


Pregătiţi soluţia pentru tratament direct în rezervorul echipamentului de stropit!

Determinaţi cu acurateţe cantitatea de produs de protecţia plantelor necesară.

Nu stropiţi şi nu împrăştiaţi produs în timpul încărcării rezervorului.

Nu folosiţi vase intermediare în acest scop (ex. găleţi, canistre sau flacoane de la alte produse)

Pregătirea soluţiei de stropit necesită precauţii speciale din partea operatorului. În această fază, în plus faţă de manipularea produselor concentrate, nediluate, există o serie de operaţiuni, ca amestecarea şi umplerea echipamentelor de stropit, care cer o atenţie deosebită. Prepararea soluţiei de stropit este o operaţiune ce implică un nivel ridicat de responsabilitate, şi care trebuie executată doar de personal pregătit în acest sens. Este esenţial să vă asiguraţi că nu există persoane neautorizate sau animale în vecinătatea locului unde se prepară soluţia şi să luaţi toate precauţiile necesare pentru evitarea erorilor sau accidentelor, care ar putea avea consecinţe negative asupra calităţii tratamentului, operatorului sau mediului înconjurător. Înainte de a prepara soluţia, există câteva reguli de bază pe care trebuie să le urmaţi:

Cititi etichetele şi urmaţi instrucţiunile;

Folosiţi echipament individual de protecţie adecvat;

Verificaţi dacă echipamentul de stropit pe care îl veţi folosi este calibrat şi funcţionează corespunzător;

Verificaţi dacă echipamentul de prim ajutor şi numerele de telefon de urgenţă sunt la îndemână;

Calculaţi cantitatea de soluţie necesară tratamentelor fitosanitare.

Datorită progreselor imense făcute în îmbunătăţirea calităţii formulelor produselor, nu mai este necesar în ziua de azi să diluaţi întâi produsul într-o găleată separată (pre-amestecare) şi să o goliţi în bazinul echipamentului de stropit. Majoritatea produselor solide şi toate produsele lichide pot fi amestecate direct în echipamentul de stropit, cât timp sistemul acestuia de agitare este în funcţiune.

Procedura de amestec

Calculaţi cantităţile de apă şi produs care vor fi utilizate, în funcţie de suprafaţa care urmează să fie tratată, evitând surplusul;

Puneţi jumătate din cantitatea de apă necesară în rezervorul echipamentului de stropit, porniţi circuitul de agitare, adăugaţi produsul şi apoi cealaltă jumătate din cantitatea de apă, amestecând continuu.

Dacă este necesar să amestecaţi diferite produse, cele solide (Pulberi umectabile – WP, Granule dispersabile în apă – WG) trebuie adăugate primele în rezervorul echipamentului de stropit până când se obţine o mixtură omogenă, iar cele lichide trebuie adăugate ulterior.

Verificaţi dacă există compatibilitate între produse, dacă soluţia dorită este recomandată şi că fiecare produs este bine dizolvat înainte de a adăuga încă unul în amestec.


Purtaţi echipament de protecţie pe toată durata utilizării produselor de protecţia plantelor!

Identificaţi şi folosiţi echipament de protecţie certificat, conform indicaţiilor de pe etichetă.

Purtaţi mănuşi rezistente la substanţe chimice pe întreaga durată a utilizării produselor de protecţia plantelor, din cauciuc nitrilic.

Utilizaţi echipament de protecţie suplimentar (ochelari de protecţie, mască anti-praf, şorţ impermeabil) dacă acestea sunt recomandate pe etichetă.

Utilizarea produselor de protecţia plantelor presupune întotdeauna utilizarea echipamentului individual de protecţie adecvat. Protejarea corespunzătoare înainte de a utiliza produse de protecţia plantelor trebuie să devină un obicei şi trebuie văzută în acelaşi fel ca punerea centurii de siguranţă înainte de a conduce o maşină.

Citiţi întotdeauna eticheta produsului!

De obicei, pe eticheta produsului, sub titlul “Măsuri de igienă și protecția muncii” este specificat tipul de echipament de protecţie indicat. Dacă nu există această specificaţie, operatorul trebuie să utilizeze următorul echipament de protecţie, în funcţie de activitatea pe care o va desfăşura:

Prepararea soluţiei de stropit – echipamentul individual de protecţie minim recomandat:

Combinezon;

Mănuşi de cauciuc nitrilic;

Cizme de cauciuc – partea de jos a pantalonilor combinezonului trebuie să stea peste cizmele de cauciuc;

Vizieră;

Mască respiratorie pentru particule solide, dacă în timpul preparării se amestecă pulberi;


Aplicarea produselor de protecţia plantelor – echipamentul individual de protecţie minim recomandat:

Combinezon;

Mănuşi de cauciuc nitrilic;

Cizme de cauciuc – partea de jos a pantalonilor combinezonului trebuie să stea peste cizmele de cauciuc;

Pălărie/şapcă;

Mască respiratorie pentru particule solide şi aerosoli lichizi (pentru aplicarea în culturi înalte, sere, etc.);

Curăţarea echipamentului de protecţie – echipamentul individual de protecţie minim recomandat:

Combinezon;

Mănuşi de cauciuc nitrilic;

Cizme de cauciuc – partea de jos a combinezonului trebuie să stea peste cizmele de cauciuc;

Pălărie/şapcă;

Caracteristicile echipamentului individual de protecţie Echipamentul individual de protecţie trebuie să fie certificat pentru a putea fi folosit în tratamente cu produse de protecţia plantelor. Pantalonii sau mănuşile obişnuite nu pot oferi suficientă protecţie. De aceea, trebuie folosit doar echipamentul care îndeplineşte anumite standarde minime, de eficacitate demonstrată prin teste specifice. Reglementările europene stabilesc aceste standarde şi definesc categoriile de protecţie în funcţie de nivelul de protecţie.

Următoarele recomandări evidenţiază proprietăţile şi certificările pe care echipamentul individual de protecţie e obligatoriu să le aibă pentru a proteja corespunzător operatorul. Toate produsele trebuie să fie marcate cu simbolul CE.

Combinezon de protecţie Nivel de protecție:

Combinezoanele de protecţie care trebuie purtate în timpul folosirii produselor de protecţia plantelor pot aparţine unuia dintre următoarele tipuri:

Combinezoane care asigură protecţie împotriva produselor chimice

EN14605:2005, Tipul 3 – îmbrăcăminte impermeabilă la lichide;

EN14605:2005, Tipul 4 – îmbrăcăminte impermeabilă la substanţe pulverizate;

EN13034:2005, Tipul 6: protecţie împotriva stropirii

Echipamente certificate special pentru tratamente cu produse de protecţia plantelor.

Recomandări combinezoane unică folosință:

Tyvek – DuPont Personal Protection;

Kleenguard A40, A45 – Kimberly Clark;

3M – model 4520.

Observații:

Producătorii listați mai sus sunt doar unii dintre cei care pot oferi EIP adecvat.

Mănuşi de protecţie

Mănuși de protecție de folosință multiplă, pentru utilizare în timpul preparării soluției

Caracteristici:

Mănuşile trebuie să fie din cauciuc nitrilic, rezistente la pesticidele pe bază de solvenți;

Mănuşile trebuie să aibă un timp de străpungere împotriva solvenților agresivi (ex. xilen) cât mai mare.

Nivel de protecție:

Mănuşile de protecţie trebuie să fie în conformitate cu standardul EN 374 – Mănuşi de protecţie împotriva chimicalelor şi microorganismelor şi trebuie marcate cu următoarele simboluri:

Mănuși de unică folosință, pentru utilizare în timpul aplicării, întreținerii si reintrării pe parcelă
Recomandate a fi folosite în următoarele situații:

- în timpul aplicării cu tractoare;

- în timpul reparării mecanice a echipamentului de stropit;

- în timpul curățării/spălării echipamentului de stropit și echipamentului individual de protecție;

- în timpul colectării ambalajelor de pesticide triplu clătite;

- în timpul reintrării pe parcela tratată, recoltării si încărcării.

Nivel de protecție:

- 374-3:2003 – protecție chimică joasă;

- timp de străpungere împotriva xilen 9 minute.

Măştile de protecţie

Există 2 tipuri de măşti:

Kleenguard A40, A45 – Kimberly Clark;

Măşti reutilizabile împotriva aerosolilor/pulverizării şi vaporilor – au filtre speciale înlocuibile, cu o durată mai mare de viaţă.

Tipuri de filtre:

Filtre mecanice P1, P2, P3

Reţin particulele solide şi aerosolii lichizi

Nivelul de protecţie creşte proporţional cu cifra de după litera P

Filtre chimice A, B, E, K

Fiecare literă corespunde protecţiei împotriva unui anumit tip de vapori sau gaz;

Literele sunt urmate de cifre şi protecţia creşte proporţional cu cifra respectivă.

Cum identificaţi masca potrivită?

Masca trebuie să aibă următoarele indicaţii:

CE urmat de 4 cifre;

împotriva prafului şi picăturilor de lichide: P2 (utilizată în majoritatea tratamentelor în spaţii deschise) sau P3;

împotriva vaporilor: filtru A2.

Nivel de protecție:

Pentru majoritatea tratamentelor de câmp o mască de tipul FFP2 oferă suficientă protecţie. Când este necesară şi protecţia împotriva vaporilor, pe lângă praf şi aerosoli, sunt indicate A2P2 sau A2P3 . Marcajul CE al măştii alese trebuie să fie în conformitate cu EN 149:2001.

Cizmele

Cizmele trebuie să fie de cauciuc rezistent.

Pălăria/Şapca

Tipul pălăriei nu este important, cât timp este impermeabilă la spray şi are un bor larg, care protejează capul şi faţa.

Viziera

Viziera trebuie să fie transparentă şi să nu se aburească.

Ochelarii de protecţie

Ochelarii trebuie să fie închişi, să aibă orificii de ventilaţie şi să protejeze ochii împotriva prafului, lichidelor sau aerosolilor. Marcajul CE al ochelarilor de protecţie trebuie să fie în conformitate cu EN166:2001.


Curăţaţi sau schimbaţi echipamentul individual de protecţie după fiecare folosire!

Spălaţi şi depozitaţi echipamentul de protecţie separat de hainele obişnuite, într-un spaţiu special destinat.

Înlocuiţi imediat echipamentul uzat sau deteriorat, în special componentele cu durată de utilizare limitată.

Imediat după utilizare spălaţi părţile reutilizabile din echipament şi aruncaţi-le pe cele de unică folosinţă. Spălaţi-vă pe mâini şi pe faţă. Faceţi duş.

Întreţinerea şi curăţarea echipamentului individual de protecţie

Echipamentul individual de protecţie (EIP) pentru tratamente de protecţia plantelor trebuie folosit exclusiv în acest scop. El trebuie curăţat la finalul fiecărei zi de lucru şi înlocuit dacă nu mai este în bune condiţii (de ex. rupt).

Spălarea cizmelor

Cizmele de cauciuc trebuie spălate sub jet de apă, când încă purtaţi mănuşi. Nu folosiţi detergenţi pentru spălarea cizmelor, pentru că le pot afecta impermeabilitatea.

Spălarea mănuşilor

Mănuşile trebuie de asemenea spălate sub jet de apă fără folosirea detergenţilor. Chiar dacă mănuşile trebuie scoase doar după ce sunt spălate, evitaţi contactul mâinilor cu partea lor exterioară. Se recomandă scoaterea lor astfel:

1. Scoateţi parţial una dintre mănuşi până la încheietură.

2. Scoateţi cealaltă mănuşă până la nivelul degetului mare.

3. Apucaţi mănuşile de partea interioară cu mâna liberă şi introduceţi degetul mare în mănuşa nescoasă astfel încât să o puteţi înlătura.

4. Ţineţi mănuşile de partea lor interioară.

Spălarea combinezonului de protecţie

Combinezonul de protecţie trebuie spălat întotdeauna după fiecare aplicare la sfârşitul fiecărei zile de lucru. Acest costum trebuie spălat de mână sau în maşina de spălat, separat de alte haine. Respectaţi instrucţiunile producătorului privind spălarea. Citiţi eticheta combinezonului cu atenţie, pentru că instrucţiunile pot varia de la produs la produs. Unele costume necesită călcare după spălare, pentru a-şi redobândi proprietăţile de impermeabilitate; altele trebuie spălate la temperaturi joase, etc. Combinezoanele de unică folosinţă nu trebuie spălate, pentru că şi-ar pierde proprietăţile de protecţie. Ele trebuie înlocuite după utilizare.

Curăţarea vizierelor, ochelarilor şi măştilor respiratorii

Ochelarii de protecţie şi vizierele trebuie spălaţi sub jet de apă, putându-se utiliza şi un detergent neagresiv.

Măştile respiratorii trebuie curăţate cu o cârpă umedă. În cazul măştilor reutilizabile cu filtre încorporate, aveţi grijă să nu udaţi filtrele. Măştile de unică folosinţă trebuie înlocuite după fiecare utilizare.

Este important să inlocuiţi filtrele sau chiar masca, conform instrucţiunilor producătorului, sau, dacă acestea nu există, întotdeauna când aveţi dificultate în respiraţie sau detectaţi mirosul sau gustul produsului pe care îl utilizaţi.

Igiena operatorului

Imediat după aplicarea PPP şi după curăţarea echipamentului de aplicare şi al echipamentului individual de protecţie, operatorul trebuie să facă duş, cu săpun sau echivalent, după care să poarte haine curate. Doar după îndeplinirea igienei sale personale, operatorul poate să realizeze alte activităţi. Întotdeauna când aplicarea PPP se realizează dimineaţa şi după-amiaza, se recomandă că la sfârşitul dimineţii operatorul să cureţe echipamentele şi să facă duş, şi să îşi reia activitatea după-amiază cu echipament curat.


Clătiţi de 3 ori ambalajele produselor de protecţia plantelor după utilizare!

După efectuarea triplei clătiri adăugaţi soluţia rezultată în rezervorul echipamentului de stropit.

Nu reutilizaţi ambalajele goale de produse de protecţia plantelor în alte scopuri deoarece pot conţine reziduuri de produs.

Ambalajele goale vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociaţiei Industriei de Protecţia Plantelor din România – SCAPA. Pentru cel mai apropiat centru de colectare SCAPA şi pentru orice informaţii suplimentare apelaţi gratuit numărul 0800.872.172.

După folosirea completă a produsului, containerele goale trebuie clătite de 3 ori:

1. Goliţi complet conţinutul recipientului în rezervorul echipamentului de stropit.

2. Umpleţi ambalajul cu apă la ¼ din volumul său.

3. Puneţi capacul şi agitaţi viguros timp de câteva secunde.

4. Goliţi apa de clătire în rezervorul echipamentului de stropit.

5. Repetaţi de încă 2 ori paşii 2 şi 4; faceţi recipientul inutilizabil, de preferat fără a-i deteriora eticheta, separaţi capacul de ambalaj şi puneţi-l în sacii special destinaţi colectării ambalajelor.

Tripla clătire a ambalajelor este aplicabilă ambalajelor rigide cu capacitate/masă de până la 25 L/25 kg, care au conţinut produse de protecţia plantelor destinate preparării soluţiei de stropit. Clătirea ambalajelor aduce după sine următoarele beneficii:

Economice: un ambalaj care nu a fost clătit mai poate conţine până la 5% produs.

De eficienţă: prin clătirea ambalajelor întreaga cantitate de produs este folosită, deci concentraţia corectă pentru tratarea culturii, mărindu-se astfel eficienţa tratamentului.

De siguranţă: un ambalaj bine clătit nu va conţine redizuuri, evitându-se astfel riscuri de intoxicaţie şi alte accidente.

De mediu: un ambalaj care a fost clătit de 3 ori nu va contamina mediul înconjurător.

Ambalajele ne-rigide de orice capacitate şi ambalajele rigide de 25 L/25 kg până la 250 L/250 kg trebuie să fie complet golite de conţinut, fără o clătire prealabilă.


Nu fumaţi, nu consumaţi alimente sau băuturi în timpul utilizării produselor de protecţia plantelor!

Nu consumaţi băuturi alcoolice înainte sau în timpul tratamentelor fitosanitare.

Produsele de protecţie a plantelor pot fi periculoase pentru dumneavoastră.Fumatul şi consumul de alimente şi băuturi reprezintă un factor de risc în toate etapele de manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor datorită posibilităţii de ingestie a unei cantităţi de produs.

Laptele NU se foloseşte ca antidot în cazul în care aţi înghiţit accidental o cantitate de produs.


Acţionaţi imediat în caz de contaminare accidentală

În caz de înghiţire a produselor clătiţi de mai multe ori gura cu apă şi adresaţi-vă imediat unui serviciu medical prezentând eticheta produsului pentru a facilita diagnosticul şi tratamentul.

În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu apă din abundenţă. Continuaţi spălarea pentru 15 minute. Consultaţi medicul cât mai curând posibil!

Îndepărtaţi echipamentul de protecţie contaminat, spălaţi imediat cu apă şi săpun pielea contaminată.

Condiţii în care pot avea loc contaminări accidentale

Industria de Protecţia Plantelor pune accentul pe prevenirea apariţiei accidentelor în timpul utilizării produselor de protecţia plantelor. În acest sens, recomandarea este de a adopta măsuri preventive în toate fazele utilizării unor astfel de produse: în timpul transportului, depozitării, preparării soluţiei de stropit, aplicării, manipulării ambalajelor goale după utilizare, curăţării echipamentului de aplicat şi a EIP.

Căile de contaminare

Absorbţie prin ingerare

Cum poate avea loc absorbţia prin ingerare?

Prin ingestie accidentală datorată depozitării inadecvate a produselor;

Containere sau sticle care nu sunt închise corespunzător sunt depozitate lângă hrană;

Produsul este păstrat într-un ambalaj care nu e cel original;

Produsul este lăsat la îndemâna copiilor;

Prin cantităţi mici ingerate de către operator. Această situaţie poate să apară dacă operatorul nu respectă regulile de utilizare şi igienă ale produselor. Sunt interzise consumul de hrană, băutură şi fumatul pe toată durata utilizării;

Prin vapori de substanţă care sunt inhalaţi.

Cum se pot evita astfel de incidente?

Depozitaţi produsele de protecţia plantelor în ambalajele lor originale, ermetic închise, în locuri potrivite, respectând regulile de depozitare corectă pentru astfel de produse (capitolul 3 al acestui manual);

Purtaţi întotdeauna echipament individual de protecţie;

Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul aplicării produselor.

Absorbţia cutanată

Cum poate avea loc absorbţia cutanată?

Picături sau scurgeri de produs intră în contact cu pielea, direct sau prin haine;

Particulele sau ceaţa de pulverizare sunt purtate în derivă în timpul aplicării sau sprayerea se face împotriva vântului;

Prin contact cu părţile tratate ale plantelor;

Prin folosirea unor haine sau echipamente de lucru contaminate.

Cum se pot evita astfel de incidente?

Aplicaţi produsul doar când condiţiile meteorologice sunt favorabile;

Purtaţi întotdeauna echipament individual de protecţie adecvat şi curat.

Absorbţie prin inhalare

Cum poate avea loc absorbţia prin inhalare?

Particule mici de praf sau picături din norul de soluţie se pot depune în mucoasa respiratorie;

Absorbţia vaporilor în sistemul circulator.

Cum se pot evita astfel de incidente?

Folosiţi măşti respiratorii cu filtre pentru vapori, conform recomandărilor de pe eticheta produsului.

Sunaţi imediat Serviciul de Urgenţă (112) sau contactaţi Institutul Naţional de Sănătate Publică, Biroul de informare toxicologică: Tel. 021 318 3620, interior 235. E important să recunoaşteţi semnalele care indică existenţa contaminării. Dacă experimentaţi unul dintre următoarele simptome în timpul manipulării produselor de protecţia plantelor, este recomandat să încetaţi orice activitate imediat şi să consultaţi medicul:

Oboseală excesivă; produsului.

Ameţeală;

Dureri de cap;

Vedere înceţoşată;

Dificultăţi în respiraţie;

Dureri de piept;

Stări de vomă;

Dureri de stomac sau diaree;

Piele iritată sau mâncărimi;

Ochi care lăcrimează.

În situaţia contaminării ochilor

1. Căutaţi imediat o sursă de apă curată;

2. Ţineţi ochii larg deschişi;

3. Spălaţi-vă cu apă timp de 10 minute;

4. Permiteţi ca apa să cureţe ochiul dinspre colţul interior către partea exterioară a feţei.

În situaţia contaminării corpului

1. Înlăturaţi imediat îmbrăcămintea contaminată;

2. Spălaţi bine zona de piele afectată cu apă şi săpun;

3. Schimbaţi-vă echipamentul de protecţie cu echipament curat.

În situaţia dificultăţilor în respiraţie

1. Ieşiţi afară, în aer liber (sau staţi afară);

2. Staţi jos şi respiraţi normal;

3. Cereţi ajutor.

Mergeţi la medic de fiecare dată când vă simţiţi rău în timpul sau după aplicarea produselor de protecţia plantelor şi arătaţi-i acestuia eticheta produsului pe care l-aţi folosit. Eticheta conţine informaţii utile medicului.

Măsuri de prim ajutor

În cazul otrăvirii, acţionaţi cu calm şi rapiditate.

1. Puneţi persoana afectată într-un spaţiu curat şi bine ventilat.

2. Verificaţi calea de contaminare.

3. Păstraţi eticheta şi colectaţi toate detaliile posibile despre accident astfel încât să îi puteţi oferi doctorului informaţii cât mai complete.

4. Este foarte important ca persoana intoxicată să continue să respire normal. Aplicaţi-i respiraţie artificială dacă este necesar. Poziţia corectă a persoanei este culcat, cu capul înclinat către spate, sau către lateral dacă vomită. Dacă îi este cald şi transpiră, reduceţi temperatura corpului folosind apă rece; dacă îi este frig, acoperiţi-o cu haine şi pături.

5. Nu îi permiteţi persoanei intoxicate să fumeze sau să bea, în special băuturi alcoolice, lapte sau produse care conţin ulei.

6. Telefonaţi imediat către Institutul Naţional de Sănătate Publică, Biroul de informare toxicologică, Tel. 021 318 3620, interior 235.

Mai multe informaţii despre măsurile în caz de urgenţă, sunt disponibile pe site-ul CropLife International.

LINK-URI UTILE

CropLife Europe a dezvoltat o platformă online menită să ajute utilizatorul de produse de protecţia plantelor în identificarea echipamentului de protecţie optim. Puteţi accesa acest tutorial folosind următorul link.


Parteneri


Producători Echipament Individual de Protecţie


Pentru a lua cea mai bună decizie atunci când selectaţi echipamentul individual de protecţie, contactaţi-ne sau consultaţi Ghidul de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţia plantelor al AIPROM, capitolul 7 – Măsuri de prevenire, unde veţi găsi informaţii complete despre echipamentul individual de protectie recomandat în fiecare stadiu al manipulării produselor de protecţia plantelor.
Proiectul Safe Use Initiative în alte ţări:
Portugalia: www.cultivaraseguranca.com
Grecia: www.safeuse.gr
Polonia: www.bezpieczne-stosowanie.psor.pl
Spania: www.cosechavida.com

Despre AIPROM


Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, AIPROM, a fost înființată în 2002 și reprezintă companiile care dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția plantelor. AIPROM reprezintă aproximativ 80% din piața de produse de protecția plantelor din România.

Mai multe detalii
Contact